Privacy Policy

Versie: 17 maart 2020

Zorg voor Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorg voor Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de door Zorg voor Amsterdam aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige eventuele (persoonlijke) informatie die u invoert

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zorg voor Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Zorg voor Amsterdam of mail naar hulp@zorgvoor.amsterdam

Persoonsgegevens van minderjarigen

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij deze minderjarigen toestemming hebben van hun ouders of voogd. Zorg voor Amsterdam kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Zorg voor Amsterdam raadt ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat Zorg voor Amsterdam zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hulp@zorgvoor.amsterdam, zodat Zorg voor Amsterdam de informatie kan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zorg voor Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Verzenden van een (digitale) nieuwsbrieven/of reclamefolder of andere commerciële uitingen welke gelieerd zijn mits u zich hiervoor heeft aangemeld;
  • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zorg voor Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zorg voor Amsterdam hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens (NAWTE) bewaart Zorg voor Amsterdam maximaal vijf jaar op het moment dat een opdracht tot dienstverlening is uitgevoerd, alle gegevens worden daarna vernietigd.

Voor het versturen van (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder of andere commerciële uitingen bewaart Zorg voor Amsterdam de gewone persoonsgegevens (NAWTE ) maximaal zes maanden. De gegevens worden aan het begin van het boekjaar verwijderd. Op het moment dat na het versturen van een van deze uitingen na driemaal verzenden niet is aangekomen worden deze automatisch verwijderd uit het systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorg voor Amsterdam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit verzoek biedt Zorg voor Amsterdam op voorhand aan ter akkoord. Zorg voor Amsterdam zal onder geen beding ongevraagd gegevens delen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorg voor Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Zorg voor Amsterdam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Zorg voor Amsterdam geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zorg voor Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Zorg voor Amsterdam gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kan Zorg voor Amsterdam hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg voor Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Zorg voor Amsterdam een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hulp@zorgvoor.amsterdam

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Zorg voor Amsterdam u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zorg voor Amsterdam reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Zorg voor Amsterdam wijst erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons